hasznosdolgok.hu

Általános felhasználási feltételek

Általános Felhasználási feltételek

 

A jelen Álatlános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban:  Általános Felhasználási Feltételek) a Tablet Discount Kft. szh.: 1194 Budapest, Vas Gereben u.4. E ép. Cégj. sz.: 01-09-177869, adószáma: 24698098-2-43; a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett http://hasznosdolgok.hu, valamint

     
     
     
     
     

partneroldalain elérhető online hirdetési/marketing oldalak  szolgáltatásainak (a továbbiakban: Szolgáltatások) igénybe vevője (Felhasználója) általi használatának feltételeit tartalmazza.

I. Általános rendelkezések

 • A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan 18. életévét betöltött, cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, aki
  - a
  www.hasznosdolgok.hu által üzemeltetett weboldal hirdetési/marketing szolgáltatásait igénybe veszi; azaz: az internetes felületről, az ott meghirdetett termékekből rendel.
  - a Felhasználó közvetlen jogi kapcsolatba a hirdetési/marketing felület szolgáltatójával, illetőleg termékforgalmazójával kerül; a szolgáltatók részletes adatait és elérhetőségeiket minden termékkategóriánál feltüntetjük
 • A Felhasználó a Szolgáltatás használatával (a termékek megrendelésekor) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Felhasználási Feltételeket, valamint a Főoldalon feltüntetett Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit.
 • A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.
 • A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető oldalán hirdetési/marketing anyagot feltüntető Szolgáltató(k) között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.
 • Az Üzemeltető fenntartja jogát a jelen Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető a Főoldalon közölt rövid felhívás formájában tájékoztatja a Felhasználót. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Felhasználási Feltételek módosításának elfogadását jelenti.

 

II. Az Üzemeltető felelőssége

 • A www.hasznosdolgok.hu működtetését az Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Az Üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal a hasznosdolgok.hu-n tett, nem tőle származó felhívásokkal, ajánlatokkal és az ezek alapján létrejött szerződésekkel vagy bármely szerződés létrejöttének elmaradásával, továbbá a Szolgáltatás hibájával vagy megszüntetésével kapcsolatban. Ezért az Üzemeltető, többek között, nem felel a hasznosdolgok.hu-n meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Az Üzemeltető nem avatkozik bele a Felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó mentesíti az Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől.
 • A  hasznosdolgok.hu-n közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. Az Üzemeltető oldalán szolgáltatást nyújtó hirdetési/marketing felület szolgáltatója által közzé- vagy elérhetővé tett hirdetésért (tartalomért), ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Szolgáltató tartozik felelősséggel.
 • A hasznosdolgok.hu-n jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, felhasználási engedély nélküli szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások, különösen képek), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) nem helyezhető el.
 • Amennyiben a hasznosdolgok.hu-n a Szolgáltató által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető az Ekrtv. (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény) alapján jár el, és a jogsértő tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap.

III. Tiltott/jogellenes hirdetések, korlátozások

 • A feltöltött hirdetésben nem lehet olyan tartalom, amelyek közzétételét jogszabály kizárja, vagy korlátozza, illetve amely jogszabályba (magatartási, vagy etikai előírásokba) ütközik, jogellenes vagy jóerkölcsbe ütközik, vagy ilyen magatartásra vonatkozó felhívást tartalmaz, vagy arra buzdít. Az Üzemeltető dönthet úgy, hogy bizonyos termékek, szolgáltatások meghirdetését nem engedélyezi, még akkor sem, ha azok kereskedelme vagy végzése Magyarországon nem minősül tiltott tevékenységnek.

 

IV. Díjazási feltételek

A hasznosdolgok.hu egyes szolgáltatásainak igénybe vételét a hirdetési/marketing felületein Szolgáltatók részére külön díj megfizetéséhez köti, amelyet a felek között létrejött külön szerződésben szabályoznak.

V. Kapcsolattartás

A hasznosdolgok.hu ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket elsősorban az e célra szolgáló online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött e-mail útján válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az Üzemeltető haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

VI. Személyes adatok védelme

A Felhasználó személyes adatainak bizalmas kezelése elsőrangú követelmény, ezért az Üzemeltető a Felhasználó személyes adatait csak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok, bíróság részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

VII. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75;
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

VIII. Szerzői jogi rendelkezések

A hasznosdolgok.hu a Tablet Discount Kft. szellemi terméke, egyben licencének tulajdonosa.
A hasznosdolgok.hu-n lévő valamennyi tartalom jog által védett! A hasznosdolgok.hu tartalma, kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használható fel!

 

 

Hasznos információk